Polski       English       Deutsch

Facebook

Strona główna

  ilość osób:   

  położenie:
     ląd
     wyspy
     ląd i wyspy

  termin rozpoczęcia:
    2014

  termin zakończenia:
    2014

  symbol:   

na lądzie:

na wyspach:

   brač:

   ciovo:

   hvar:

   MURTER:

   vis:

Regulamin sprzedaży rezerwacji apartamentów w Chorwacji

 1. Serwis www.jadranka.pl, zwany dalej "Serwisem" umożliwia:
  • zapoznanie się z ofertami wynajmu apartamentów w Chorwacji;
  • zapoznanie się z opisem, lokalizacją, wyposażeniem, wyglądem oraz ceną wynajmu apartamentów;
  • zgłoszenie zapytania o rezerwację apartamentu oraz uzyskanie informacji dodatkowych;
  • zamawianie rezerwacji apartamentów.
 2. Sprzedaż rezerwacji apartamentów w Chorwacji prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.jadranka.pl oraz telefonicznie za pośrednictwem telefonu stacjonarnego (również fax!) nr: 058 624-04-59, i/lub telefonu komórkowego nr: 0-691-404-841.
 4. Za pomocą strony internetowej www.jadranka.pl klient ma możliwość zapoznania się z pełną ofertą wynajmu apartamentów i wybrania interesującej go propozycji na podstawie zamieszczonych w serwisie opisów i zdjęć apartamentów oraz ich cen.
 5. Zamówienia klient dokonuje w trybie określonym w pkt. 2, zaś potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez klienta adres skrzynki e-mailowej wraz z wezwaniem do wpłaty w ustalonym terminie kwoty określonej w potwierdzeniu na wskazane tamże konto bankowe.
 6. Kwota wpłacona na wezwanie stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 § 1 kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do dokonania wiążącej rezerwacji apartamentu w Chorwacji na okres i w terminie uzgodnionym z klientem.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu z banku potwierdzenia wpływu należności przelanej tytułem zadatku. Klient otrzymuje pocztą elektroniczną lub faxem potwierdzenie wpływu kwoty zadatku oraz dokonania rezerwacji apartamentu według swego złożonego zamówienia. Klient otrzymuje także informację odnośnie pozostałej do wpłacenia na miejscu w Chorwacji kwoty należności za wynajem apartamentu, bezpośrednio jego właścicielowi.
 8. Klient otrzymuje także pocztą elektroniczną lub faxem potwierdzenie właściciela apartamentu o dokonaniu rezerwacji zgodnie z zamówieniem oraz pełen adres i dane umożliwiające dotarcie na miejsce zamówionego wypoczynku (numery telefonów stacjonarnego, komórkowego i instrukcję dojazdu).
 9. W przypadku sprzedaży przez właściciela apartamentu jego wynajmu innemu klientowi w okresie ustalonym wstępnie, a przed wpływem na wskazane konto zadatku, lub odstąpieniu właściciela od ustaleń wstępnych z przyczyn obiektywnych, www.jadranka.pl zaproponuje inny apartament o tej samej kategorii i klasie cenowej. W takim przypadku stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zaś wpłacona kwota uznana zostanie za zaliczkę.
 10. Otrzymane drogą elektroniczną z Chorwacji potwierdzenie rezerwacji od właściciela (UWAGA! z przyczyn obiektywnych nie wszyscy właściciele są w stanie wysyłać potwierdzenia, w tych przypadkach wystarczające jest potwierdzenie od "JADRANKA TOUR") apartamentu należy wydrukować i zabrać ze sobą. Od momentu potwierdzenia rezerwacji właściciel apartamentu przejmuje odpowiedzialność za realizację rezerwacji wobec wynajmującego. Serwis Jadranka Tour w każdej chwili służy wynajmującemu wszelką pomocą i asystą na miarę swych możliwości i stosownie do uwarunkowań obiektywnych.
 11. Www.jadranka.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. Nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe podczas przeglądania Serwisu. Jadranka.pl przypomina o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak w szczególności możliwość przejęcia przez osoby lub podmioty nieuprawnione danych w trakcie ich teletransmisji.
 12. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Złożenie zamówienia na wynajem apartamentu jest równoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia przyjęcia jego treści do wiadomości oraz akceptacji jego warunków.
 14. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez www.jadranka.pl poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na swej stronie internetowej. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej.
 15. W przypadku sporów wynikłych z zastosowania niniejszego Regulaminu, obie strony dołożą wszelkich starań do polubownego rozstrzygnięcia problemu.
 16. W przypadku nie osiągnięcia rozstrzygnięcia polubownego, nastąpi rozstrzygnięcie sądowne w oparciu o kodeks cywilny. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów stąd wynikających będzie sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
 17. Operatorem i właścicielem Serwisu www.jadranka.pl jest firma JADRANKA TOUR Maria Nowicka-Serafin z siedzibą w Gdyni (81-614) ul. Nauczycielska 16A/8 wpisana do Rejestru Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 69224, NIP: 586-134-07-28, REGON: 220348780.
 18. Ochrona danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest JADRANKA TOUR zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez JADRANKA TOUR z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Dane te są skutecznie usuwane 60 dni po zakończeniu okresu wynajmu apartamentu w Chorwacji. Dane osobowe osób zgłaszających zapytanie o wstępną rezerwacje (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) będą przetwarzane jedynie w celu przesłania oferty. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.


webmaster: Radosław Różański